ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Trestní právo

Advokátní kancelář Picek nabízí zastupování klientů z Olomouce, Olomouckého kraje a okolí v trestním řízení. Hledáte-li advokáta pro zastupování v trestním řízení, neváhejte nás kontaktovat.

Poskytujeme tyto právní služby v oblasti trestního práva:

 

Nabízíme právní poradenství pro poškozené trestným činem a vymáhání náhrady škody vzniklé v důsledku trestné činnosti (i u civilního soudu). 

Níže se dozvíte více informací o průběhu trestního řízení, odklonech a právech obviněného.

Trestní právo

 

 

Fáze trestního řízení

1)      Prověřování

V této fázi policie zjišťuje, zda došlo ke spáchání trestného činu a kdo je jeho pravděpodobným pachatelem. Policie si k sobě volá svědky a podezřelého k podání vysvětlení. Podání vysvětlení ještě není plnohodnotný důkaz, který by bez dalšího mohl být použit u soudu. Slouží orgánům činným v trestním řízení pouze k posouzení toho, zda zahájí trestní stíhání či nikoliv.

2)      Zahájení trestního stíhání - vyšetřování

Teprve po sdělení obvinění dochází k zahájení trestního stíhání. V usnesení o zahájení je přesně vymezen skutek, pro který je obviněný stihán. V této fázi se konají výslechy a vše, co bylo u výslechu řečeno orgánu činném v trestním řízení pak slouží jako podklad obžaloby pro řízení před soudem. V této fázi je důležité mít obhájce, který Vám poradí, zda využít svých práv, jako nevypovídat či jaké důkazy by bylo vhodné v řízení navrhnout.

3)      Soudní řízení

Pokud státní zástupce shledá důkazy shromážděné při vyšetřování za dostačující, podá obžalobu k soudu. Poté si spis prostuduje soudce a rozhodne, zda se může konat hlavní líčení či je třeba dokazování ještě doplnit nebo by bylo vhodnější věc vyřešit odklonem.

V hlavním líčení se znovu provádí důkazy, znovu se vyslýchá obviněný, svědci. Hlavní líčení je základ celého trestního řízení

Proti rozsudku je možné podat odvolání. Pokud se odvolá jen obviněný, pak nemůže být rozhodnutí odvolacího soudu nepříznivější, než soudu prvního stupně.

Náš právní řád zná i mimořádné opravné prostředky, jako obnova řízení v případě, že se objeví nové důkazy, které mohou odůvodnit příznivější rozhodnutí ve věci či dovolání.

 

Práva obviněného

 

 

Role obhájce v trestním řízení

Obhájce má zejména dohlížet na to, zda je s obviněným, jeho klientem, po dobu trestního řízení zacházeno podle zákona (tedy zejména, zda dokazování probíhá jak má, obviněný není nucen k přiznání nezákonnými prostředky apod.). Dále se snaží hledat důkazy ve prospěch svého klienta a zabránit tomu, aby byl neprávem odsouzen za trestný čin, který buď nespáchal vůbec, nebo ne tak, jak je uváděno obžalobou.

Obhájce má seznámit klienta s průběhem řízení, se základními pravidly trestního řízení a s jeho právy. Dbá na to, aby nedošlo k nespravedlivému a nezákonnému odsouzení klienta.

Advokát, obhájce je přítomen výslechům obviněného, svědků a všem dalším vyšetřovacím úkonům, které by mohly být u soudu použity jako důkaz.

 

Ex offo advokát

U některých trestných činů je stanovena povinnost, aby měl klient svého obhájce. Pokud jej nemá, dá soud návrh k jeho ustanovení z řad místních advokátů. Náklady na toto právní zastoupení hradí stát.

 

Odklony

 

Jde o formy trestního řízení, které končí jinak, než před soudem. Liší se svými podmínkami, ale také následky. Pro obviněného jsou příznivější. Buď mu není uložen žádný trest nebo jen velmi mírný. V některých případech nemá obviněný ani záznam v trestním rejstříku. Řešení věci odklonem ovšem není automatické.

 

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Předpoklady:

 

Zkušební doba 6 měsíců až dva roky

Pokud vyhověl uvedeným podmínkám a po celou zkušební dobu vedl řádný život, vysloví soud/státní zástupce, že se obviněný osvědčil. Obviněný ani nemá záznam v trestním rejstříku.

V opačném případě se pokračuje v trestním stíhání a obviněný je postaven před soud.

 


Narovnání

Podmínky:

(1) V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného a poškozeného soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schválení narovnání a zastavit trestní stíhání, jestliže obviněný

 

a)

prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě,

b)

uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem nebo učiní potřebné úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou trestným činem,

c)

vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná opatření k jeho vydání, a

d)

složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu,

a považuje-li takový způsob vyřízení věci za dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a majetkovým poměrům.

 

Na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání je toto rozhodnutí konečné a neplyne žádná zkušební doba, během které může být znovuzahájeno trestní stíhání.

 

Před rozhodnutím o schválení narovnání soud a v přípravném řízení státní zástupce vyslechne obviněného a poškozeného, zejména k způsobu a okolnostem uzavření dohody o narovnání, zda dohoda o narovnání mezi nimi byla učiněna dobrovolně a zda souhlasí se schválením narovnání. Obviněného vyslechne také k tomu, zda rozumí obsahu obvinění a zda si je vědom důsledků schválení narovnání. Součástí výslechu obviněného musí být i prohlášení, že spáchal skutek, pro který je stíhán.

 

Dohoda o vině a trestu

Jde o dohodu mezi obviněným a státním zástupcem. V ní obviněný dozná svou vinu a státní zástupce mu za to udělí nižší trest.

O návrhu na schválení dohody o vině a trestu rozhoduje soud ve veřejném zasedání.

Po přednesení návrhu na schválení dohody o vině a trestu vyzve předseda senátu obviněného, aby se k návrhu vyjádřil, a dotáže se jej, zda

a) rozumí sjednané dohodě o vině a trestu, zejména zda je mu zřejmé, co tvoří podstatu skutku, který se mu klade za vinu, jaká je jeho právní kvalifikace a jaké trestní sazby zákon stanoví za trestný čin, který je v tomto skutku spatřován,
b) prohlášení o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, učinil dobrovolně a bez nátlaku a byl poučen o svých právech na obhajobu,
c)

jsou mu známy všechny důsledky sjednání dohody o vině a trestu, zejména že se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a práva podat odvolání proti rozsudku, kterým by soud dohodu o vině a trestu schválil, s výjimkou důvodu uvedeného v § 245 odst. 1 větě druhé.

Po vyjádření obviněného umožní soud poškozenému, je-li přítomen, aby se vyjádřil.

Dokazování soud neprovádí. Považuje-li to za potřebné, může vyslechnout obviněného a opatřit potřebná vysvětlení
Dohodu o vině a trestu je možné sjednat jen u trestných činů, které jsou přečiny nebo zločiny (nikoliv zvlášť závažné zločiny) a obviněný není mladistvý ani uprchlý.
 

Odklony tak představují rychlejší a příznivější formu vyřešení trestní věci.

Advokátní kancelář Picek nabízí zastupování klientů z Olomouce, Olomouckého kraje a okolí v trestním řízení. Hledáte-li advokáta pro zastupování v trestním řízení, neváhejte nás kontaktovat.


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS