ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Omezení svéprávnosti a podpůrná opatření

Hledáte-li advokáta v Olomouci, neváhejte kontaktovat naši Advokátní kancelář Picek Olomouc.

Omezení svéprávnosti

 

Podle občanského zákoníku již nelze žádnou osobu plně zbavit svéprávnosti. V úvahu připadá jen omezení svéprávnosti pro soudem stanovené právní úkony.

Omezení svéprávnosti je možné jen v zájmu osoby na svéprávnosti omezované a jen na základě rozhodnutí soudu. Důvodem nemůže být skutečnost, že se s osobou špatně dorozumívá (hluchoněmost, vady řeči…). Omezit svéprávnost je možné jen ke konkrétním úkonům, které musí být v rozhodnutí soudu uvedeny. Soud musí přezkoumat, zda trvají důvody omezení každé 3 roky. Při každém rozhodování o omezení svéprávnosti je nutné, aby soud osobu viděl a zjistil její názor.

 

Vedle omezení, které je považováno za největší zásah do práv člověka a jako takový má být používán jako nejzazší prostředek, občanský zákoník myslí na méně razantní zásahy, kterými jsou:

 

1)      Předběžné prohlášení

 

Jde o opatření, které umožňuje plně svéprávnému člověku, který ovšem ví, že v budoucnu této svéprávnosti v důsledku vážné choroby pozbude, aby rozhodl o tom, kdo má být jeho opatrovníkem a spravovat jeho záležitosti a majetek. Klasicky půjde o případy, kdy člověk trpí Alzheimerovou chorobou a v důsledku postupu nemoci ví, že v budoucnu nebudu schopen sám zodpovědně jednat.

 

2)      Nápomoc při rozhodování

 

Tento typ podpůrného opatření je vhodný pro osoby, které jsou sice samy plně svéprávné, ovšem rozhodování jim může činit obtíže. Ať už z toho důvodu, že jsou nějak fyzicky postiženi, přestože mentálně jsou jinak zcela zdrávi a obstarání informací či jednání je pro ně zatěžující nebo jde o osoby, které ví, že pro dané jednání nemají například dostatečné intelektové schopnosti. Taková osoba může uzavřít smlouvu s podpůrcem o této nápomoci při rozhodování. Smlouvu musí schválit soud.

 

3)      Zastoupení členem domácnosti

 

Jde o ideální řešení situace, kdy mají rodiče postižené dítě, které dosáhne zletilosti a není schopno činit samo potřebné úkony. Namísto dlouhého opatrovnického řízení je možné využít tento institut, ovšem pouze pro obstarání obvyklých záležitostí. Členem domácnosti se pak rozumí potomek, předek, sourozenec, manžel nebo partner a nebo osoba žijící s postiženou osobou ve společné domácnosti alespoň 3 roky. Opět se však vyžaduje schválení soudem.

 

Hledáte-li advokáta v Olomouci, nevaáhejte kontaktovat naši Advokátní kancelář Picek Olomouc.


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS