ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Správní řízení

V tomto článku Vás seznámíme s průběhem správního řízení a opravnými prostředky, které náš právní řád nabízí k obraně proti chybným a vadným rozhodnutím správních orgánů a s možností žádat po úřadu náhradu škody.

O dopravních přestupcích blíže zde.

O nabídce právních služeb Advokátní kanceláře Picek Olomouc v oblasti správního práva blíže zde.

Hledáte-li advokáta pro zastupování v řízení před úřady, v přestupkovém řízení nebo ve správním soudnictví v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat!

Řízení před správním orgánem (úřadem) v prvním stupni

Jde o první řízení před orgánem, který jej zahajuje. V tomto řízení se vymezuje předmět řízení, provádí dokazování a zajišťují potřebné podklady pro rozhodnutí. Poté co tento správní orgán (úřad) vydá rozhodnutí, běží lhůta k podání odvolání, která obvykle činí 15 dní. Pokud v této lhůtě odvolání nebylo podáno, nabyde rozhodnutí právní moci a vykonatelnosti.

Řízení před správním orgánem (úřadem) ve druhém stupni

Pokud bylo ve lhůtě podáno odvolání, rozhodnutí v prvním stupni právní moci, ani vykonatelnosti nenabude. Odvolací orgán, který orgánem nadřízeným správnímu orgánu v prvním stupni, zkoumá rozhodnutí podřízeného orgánu na základě důvodů uvedených v odvolání. Pokud by však rozhodnutí trpělo vadami, které by způsobovaly jeho nezákonnost, bude jej zkoumat v plném rozsahu. Odvolací orgán si může znovu provést dokazování, případně mohou být provedeny za zákonem stanovených podmínek i důkazy nové.

Poté odvolací orgán rozhodne o napadnutém rozhodnutí orgánu v prvním stupni. Buď odvolání zamítne, protože jej neshledá důvodným (tedy potvrdí rozhodnutí původní) nebo jej změní či zruší a vrátí k novému projednání. Poté co bylo rozhodnuto odvolacím orgánem, může teprve rozhodnutí nabýt právní moci a vykonatelnosti.

 

 

Ale i tak máte nadále několik možností, jak se bránit a to cestou:

1)      Správní soudnictví

  1. Podáním správní žaloby (do 2 měsíců od právní moci rozhodnutí správního orgánu)
  2. Kasační stížnost (do 2 týdnů od doručení rozhodnutí správního soudu v prvním stupni)
  3. Obnova řízení (objeví-li se nové skutečnosti, které mohou odůvodňovat jiné rozhodnutí ve věci)

 

2)      Mimořádné opravné prostředky podle správního řádu

  1. Rozklad
  2. Přezkum

jde o prostředky ochrany, které zůstávají uvnitř veřejné správy, neřeší je tedy soud, ale nadřízené správní orgány. Nejde o nárokové řízení, úřad tedy může rozhodnout o tom, že není důvod k přezkumu

 

3) Stížnosti

Obecný institut správního práva. Každý má právo podat stížnost na:

 

Hledáte-li advokáta pro zastupování v řízení před úřady, v přestupkovém řízení nebo ve správním soudnictví v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat!

 

Správní soudnictví

Ve správním soudnictví je možné se bránit proti

Proti rozhodnutí soudu v prvním stupni je možné podat mimořádný opravný prostředek a to kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu. Kasační stížnost je možné podat jen ze zákonem stanovených důvodů, možnosti jejího podání jsou tedy velmi omezené.

 

Náhrada škody za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup správních orgánů

1) Pokud dojde k vydání nezákonného rozhodnutí a toto rozhodnutí bylo později pro jeho nezákonnost zrušeno

nebo

2) byl vůči Vám veden nesprávný úřední postup (tím se rozumí i nečinnost správního orgánu)

a v důsledku toho vám vznikla škoda, máte právo žádat její náhradu.

Postup při vymáhání náhrady škody:

1) nejprve je nutné obrátit se na příslušné nadřízené ministerstvo

2) pokud náhradu nepřizná vůbec nebo jen částečně, musí být podána žaloba k soudu

 

Hledáte-li advokáta pro vymáhání náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat!


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS