ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Dopravní přestupky

V tomto článku Vás seznámíme s možnostmi, kterými lze řešit dopravní přestupek, průběhem řízení a základními právy obviněného z dopravního přestupku.

Bližší informace ohledně právních služeb poskytovaných Advokátní kanceláří Picek Olomouc v oblasti správního práva naleznete zde.

Bližší informace ohledně správního řízení a správního soudnictví naleznete zde.

Hledáte-li advokáta, který by Vás zastupoval v přestupkovém či soudním řízení o dopravním přestupku v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat!

 

Řízení o dopravních přestupcích

 

Dopravní přestupek je možné vyřešit

A)     na místě blokovým řízením

 

 

to znamená, že jakmile zaplatíte na místě pokutu, přiznáte, že jste daný přestupek spáchal a není možné se proti němu již odvolat. Pokud tedy nesouhlasíte s tím, že jste se tvrzeného jednání dopustil a chcete se bránit, nikdy neřešte přestupek na místě a chtějte jít do správního řízení.

Pokud budete žádat řešení věci ve správním řízení, budete požádáni o podepsání protokolu o zjištění přestupku policisty. Zde doporučujeme nechat zapsat veškeré vaše pochybnosti do tohoto protokolu a vyslovit nesouhlas s tím, co je zapsáno policisty do tohoto protokolu a co rozporujete.

 

B)      ve správním řízení

V pochybnostech ve prospěch obviněného 

Ve správním řízení se koná dokazování. Správní orgán Vám musí prokázat spáchání daného přestupku. Za důkaz se považuje i výpověď policistů, fotografie nebo videozáznam. Jelikož jde o správní trestání, platí základní zásada – v pochybnostech ve prospěch obviněného. Správní orgán tedy musí prokázat bez důvodných pochybností, že jste daný přestupek spáchali tak, jak je popisován a že jste jej spáchali skutečně Vy.

 

Práva obviněného

Pro obviněného z přestupku platí prakticky stejná práva, jako pro obviněného z trestného činu. Máte právo nevypovídat a aktivně nespolupracovat se správním orgánem, ale naopak máte také právo se aktivně bránit, navrhovat důkazy, hájit se. Narozdíl od svědka není obviněný ani povinen vypovídat pravdivě (nesmí ale vědomě nikoho křivě obvinit). 

 

Výhody a nevýhody správního řízení

Nevýhodou správního řízení je možnost uložit i trest zákazu řízení či vyšší pokutu. Tresty uložené ve správním řízení mohou být mnohdy tvrdší, než v řízení trestním. Naopak výhodou je skutečnost, že máte možnost se účinně bránit.

Protože je řízení o dopravním přestuplu správním trestání, platí pro něj specifická pravidla, která platí taktéž pro trestní právo. Přestupkový zákon zná instituty nutné obrany i krajní nouze, které se využívají zejména v případech, kdy byl dopravní přestupek spáchán při odvracení hrozící újmy na zdraví či majetku. Vždy však záleží na konkrétních okolnostech případu.

 

Průběh řízení

Správní řízení probíhá podle pravidel popsaných zde.

Můžete se tudíž odvolat proti rozhodnutí městského úřadu (magistrátu města) ke krajskému úřadu. Poté můžete podat správní žalobu a případně i kasační stížnost.

 

Hledáte-li advokáta, který by Vás zastupoval v přestupkovém či soudním řízení o dopravním přestupku v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat!


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS