ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Sousedské spory

Hledáte-li advokáta v Olomouci a okolí, který by Vás zastupoval při řešení Vašich sousedských sporů, neváhejte nás kontaktovat!

O sousedských sporech blíže níže

 

 

Sousedské spory   

Jak se říká – příbuzné a sousedy si člověk nevybírá. A tak se může stát, že se ocitnete v nejbližším sousedství s člověkem, který nesdílí ani Vaši lásku k tichu ani mu nepřijde stejně romantický výhled na rozkvetlý strom před domem. Můžete také narazit na souseda milovníka večírků, paliče nebo nezadržitelného budovatele a konflikt je na světě.

 

Sousedské imise

Je mylná představa, že si můžeme na svém pozemku dělat, co chceme. Dle čl. 11 Listiny základních práv a svobod vlastnictví zavazuje a nikdo nemůže své vlastnické právo zneužívat na úkor práv jiných. A to platí i pro sousedy. Tuto problematiku řeší i občanský zákoník. Hovoříme o tzv. sousedských imisích:

§ 1013

 (1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

(2) Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen.

 

Pokud Vás tedy soused dlouhodobě obtěžuje uvedenými imisemi, zákon Vám dává možnost domáhat se zákazu takového jednání soudem.

 

Hranice pozemků - Rozhrady

 

Další spory, které mezi sousedy často vznikají, jsou spory o hranice sousedních pozemků. Ať už jde o otázku, kudy tyto hranice vedou nebo kdo se bude starat o věci, které tyto hranice představují v prostoru (plot, živý plot, zídka apod.), tedy tzv. rozhrady.

Rozhrady jsou společné a každý ze sousedů je může užívat až do poloviny jejich tloušťky. Nesmí však svým jednáním znemožnit jejich užívání sousedem. To neplatí pro tzv. dvojité rozhrady, kde si pak každý spravuje tu svou.

Co se týče hranic, zákon stanoví, že: Jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo pochybné, má každý soused právo požadovat, aby je soud určil podle poslední pokojné držby. Nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle slušného uvážení.

 

Hledáte-li advokáta v Olomouci a okolí, který by Vás zastupoval při řešení Vašich sousedských sporů, neváhejte kontaktovat naši Advokátní kancelář Olomouc!

 


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS