ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Smlouvy

 

Tvorba smluv


Našim klientům nabízíme jak vytvoření konkrétní smlouvy na míru, tak smluvních vzorů, které mohou užívat opakovaně.

Smlouvy sestavujeme tak, abychom předešli veškerým rizikům a umožnili tak zejména bezpečný převod nemovitostí. Snažíme se najít spolehlivé a optimální řešení pro obě smluvní strany. Užíváme smluvní nástroje, které umožní naplnění účelu smlouvy a náhradu škody a nákladů v případě jejího nedodržení.

 

Smlouvy


Sepsání smlouvy na míru doporučujeme klientům, kteří chtějí mít právní jednání od samého začátku pod kontrolou. 

Advokátní kancelář Picek Olomouc klientům nabízí komplexní právní servis tedy:

Chcete-li využít právních služeb Advokátní kanceláře Picek Olomouc a nechat si od nás sepsat smlouvu, neváhejte nás kontaktovat.

 

Kontrola smluv ( revize smluv )

Pokud si nejste jisti ujednáním ve smlouvě či si jen pro jistotu chcete smlouvu zkontrolovat a nechat ji připomínkovat právníkem, neváhejte nás kontaktovat.

Konzultace smlouvy zahrnuje:

 

Konzultace a připomínkování smluv je vhodné pro klienty, kteří chtějí pouze preventivně zkontrolovat a zrevidovat již hotové smlouvy nebo jiné právní dokumenty. Na základě provedeného připomínkování připravíme i vhodný protinávrh smlouvy.

 

Chcete-li využít právních služeb Advokátní kanceláře Picek Olomouc a nechat si zkontrolovat a opřipomínkovat smlouvu, neváhejte nás kontaktovat.

 

 

Proč si nechat smlouvu sepsat či zkontrolovat advokátem?

Není smlouva jako smlouva, stejně jako může být vytvořena vyvážená a pro obě strany spravedlivá smlouva, může být tentýž smluvní typ sepsán velmi jednostranně a pro druhou stranu nevýhodně. Vždy záleží na motivaci, záměru a odbornosti sepisující osoby.

 Laik často nemá šanci odhalit nenápadné věty zbavující prodejce odpovědnosti za vady nebo nemůže vědět, že je předmět smlouvy v jejím znění prakticky nevymahatelný. Může se nám to zdát nemorální, ale zákon jasně říká – co jste si podepsali, to máte!

Jako advokát znám ze své praxe obvyklé „kličky“ a vím, jak má správná a vyvážená smlouva vypadat. Vím, jaká ustanovení zvolit a jak je formulovat tak, aby Vás co nejvíce ochránila a předešlo se tak zbytečným komplikacím. 

 

Kupní smlouva

Darovací smlouva

Nájemní smlouva

Pachtovní smlouva

Smlouva o dílo

Smlouva o zápůjčce, Výprosa, Výpůjčka

 

Kupní smlouva

Kupní smlouvu uzavírá dennodenně každý z nás. Nákup rohlíků, masa nebo oblečení, to vše je uzavření kupní smlouvy. Je samozřejmě zbytečné uzavírat pro tyto každodenní úkony písemné smlouvy a nechat si je kontrolovat právníkem. Pokud jde ale o nákladnější nákupy, je vždy vhodné nechat si smlouvu sepsat nebo alespoň zkontrolovat advokátem.

Na co je dobré si v kupní smlouvě dávat pozor?

 

Do kupní smlouvy mohou být také zařazena nejrůznější vedlejší ujednání, která zvýší Vaši právní jistotu a postavení v právním vztahu a mnohem lépe Vás ochrání. Nejčastěji jde o předkupní právo, ale nový občanský zákoník nabízí celou řadu dalších jako právo zpětné koupě, právo zpětného prodeje, výhrada lepšího kupce atd. Je důležité, že tato práva mohou být sjednána, jako práva věcná a tudíž mohou být vložena do katastru nemovitostí. Pak jste chráněni nejen ve vztahu ke druhé smluvní straně, ale i vůči všem ostatním osobám. Vždy se snažíme najít pro klienta ideální obsah smlouvy!

Pokud se rozhodnete využít služby Advokátní kanceláře Picek Olomouc, poskytneme Vám tyto služby:

Ke kupním smlouvám při koupi nemovitosti poskytujeme také:

 

Darovací smlouva

Darovací smlouva umožňuje bezúplatný převod určité věci. Nejčastěji nemovitostí, ale může jít v zásadě o jakoukoliv konkrétně určenou věc. Často je darovací smlouva spojena i se zřízením věcného břemene. Jde o ideální způsob, jak si například zajistit právo doživotního užívání nemovitosti, kterou darujete svému synovi, dceři či vnoučeti.

Pokud se rozhodnete využít služby Advokátní kanceláře Picek Olomouc, poskytneme Vám v rámci darování tyto služby:

-          Sepsání darovací smlouvy, případně smlouvy o zřízení věcného břemene

-          Ověření podpisů

-          Sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

-          Zastupování před katastrem nemovitostí

-          Poučení o možnosti vrácení daru pro nevděk či nouzi

-          Poučení o důsledcích darování pro dědění

-          Poučení o darovací dani (dnes již dani z příjmu)

 

Nájemní smlouva

S novým občanským zákoníkem dostál nájem a zejména nájem bytu velkých změn. Dnes mnohem víc, jak dříve záleží, jak si položíte smlouvu a jaká ujednání do ní zahrnete. To může velmi výrazně ovlivnit budoucí využitelnost Vaší nemovitosti.

Na co si dát v nájemní smlouvě pozor?

-          Povinnosti nájemce a pronajímatele

-          Ujednání o úhradě oprav a odstranění vad

-          Možnosti jednostranného zvýšení nájemného

-          Ujednání o možnostech ukončení nájemního vztahu

Advokátní kancelář Picek Olomouc Vám nabízí:

-          Soupis konkrétní nájemní smlouvy či vzoru nájemní smlouvy

-          Kontrolu stávající nájemní smlouvy či návrhu nájemní smlouvy

-          Zápis (vklad) nájemního práva do katastru nemovitostí

 

Pachtovní smlouva

Pacht je obdobou nájmu, ale vztahuje se pouze na pozemky, podniky či zařízení. Na rozdíl od nájmu je však vyvíjen mnohem větší požadavek na aktivitu pachtýře (osobu, která si „najímá – propachtovává předmět pachtu). Zatímco u nájme je pronajímatel tím, kdo se má starat o předmět nájmu tak, aby byl způsobilý k užívání, u pachtu je na pachtýři, aby se o předmět pachtu staral tak, aby jej mohl řádně užívat.

Pokud propachtovatel propachtuje restauraci, nestará se už o to, zda je v lednici dostatek potravin pro kuchaře nebo je zde dostatek personálu pro obsluhu. Pouze propachtuje restauraci s jejím zařízením a zda bude výdělečná a budou do ní chodit zákazníci je již věci pachtýře.

Stejně tak u pachtu pozemku – je věcí pachtýře, zda bude řádně hnojit a obstarávat, aby v ní něco vyrostlo a on také něco sklidil.

 

Smlouva o dílo

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje vykonat pro objednatele určité dílo. To může spočívat v postavení domu, ale také například v namalování portrétu nebo odehrání rockového koncertu. Nemusí jít také jen o zhotovení nového díla. Dílem je i oprava střechy nebo úprava budovy. Nejčastěji se se smlouvou o dílo v naší praxi setkáváme v případě staveb na objednávku nebo oprav nemovitostí. Je důležité si uvědomit, že jedině správně sepsaná smlouva o dílo Vám zajistí hladký průběh stavby a vymahatelnost řádného provedení díla či jeho pozdější reklamace. Se špatnou smlouvou o dílo se můžete s nespolehlivým zhotovitelem dohadovat i roky!

Na co dát u smlouvy o dílo pozor:

-          Vymezení díla, smluvních stran a povinností

-          Ujednání o termínech

-          Způsob určení ceny díla

-          Ujednání o sankcích za porušení povinností

-          Ujednání o ukončení smluvního vztahu

-          Ujednání o odpovědnosti za vady

-          Ujednání o přechodu nebezpečí škody na věci

Advokátní kancelář Picek Olomouc nabízí:

-          Sepsání smlouvy o dílo s důrazem na vyváženost a přesnost klíčových ujednání

-          Sepsání vzoru smlouvy o dílo

-          Konzultaci, připomínkování a opravu již existujícího návrhu smlouvy o dílo

-          Konzultace výpovědi, reklamace, odstoupení od smlouvy o dílo

 

Smlouva o zápůjčce, Výprosa, Výpůjčka

Dříve smlouva o půjčce. Základním pravidlem opatrnosti je nikomu nic nepůjčovat bez písemného potvrzení. Smlouva o zápůjčce Vám dává možnost sjednat si jasné podmínky zapůjčení věci a hlavně sankce za pozdní splacení. Co je však mnohem důležitější, díky písemné smlouvě je Vaše plnění snadno vymahatelné u soudu!

 


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS