ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Společné jmění manželů

V tomto článku Vás seznámíme s tím,

 

Bližší informace ohledně právních služeb poskytovaných Advokátní kanceláří Picek Olomouc v oblasti rodinného práva pak naleznete zde

Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně společného jmění manželů a jeho vypořádání či sháníte právníka na rodinné právo v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, který by Vám zpracoval návrh na vypořádání SJM, či prohlášení relativní neplatnosti právního jednání týkajícího se SJM nebo potřebujete právní poradenství ohledně dluhů manželů neváhejte nás kontaktovat!

Společné jmění manželů představuje souhrn majetku (tedy aktiv i pasiv), který spolu nabyli manžele za dobu trvání manželství, s výjimkou toho, co

a)

slouží osobní potřebě jednoho z manželů,

b)

nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů

c)

nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,

d)

nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,

e)

nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

 

Součástí SJM je i:

 

Do SJM patří i dluhy převzaté za doby trvání manželství, ledaže:

a)

se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo

b)

je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

 

Z právních jednání týkajících se společného jmění nebo jeho součástí jsou manželé zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně. Proto zákony vyžaduje k jednáním, která překračují běžné hospodaření se SJM souhlas obou manželů. Pokud je nějaké právní jednání (půjčka, úvěr, prodej apod.) činěn bez souhlasu druhé manžela, je takové jednání relativně neplatné a druhý manžel se této neplatnosti může dovolávat. Musí to však učinit ihned poté, co se o tomto jednání dozvěděl.

Žádný z manželů také nemůže bez souhlasu druhého nakládat s majetkem, který tvoří obvyklé vybavení rodinné domácnosti (tedy s věcmi každodenní potřeby, které rodina ke svému řádnému chodu potřebuje).

Manžel paní Novákové je gambler. Pro svoji vášeň uzavřel celou řadu půjček, které překračují finanční možnosti rodiny. Paní Nováková o nich neměla tušení. Pan Novák je nesplácel a proto na něj nastoupili exekutoři, vtrhli do bytu a začali zabavovat domácí spotřebiče, nábytek. Paní Novákové navíc obstavili její mzdu za dluhy jejího manžela, protože dluhy spadly do SJM. Paní Nováková nevěděla o možnosti dovolat se jejich relativní neplatnosti a svého práva nevyužila. Rodina tak přišla skoro o celý majetek a ona tyto dluhy musí teď splácet ze své mzdy, i když se s panem Novákem rozvedla.

Rozsah společného jmění manželů může být upraven:

1)     rozšířen

2)     zúžen

3)     vznik SJM může být stanoven ke dni zániku manželství

4)     režim odděleného jmění

Manželé si také mohou nechat upravit práva pro správu svého jmění. Například svěřit veškerá práva s dispozicí s majetkem jen jednomu z manželů apod.

 

Vypořádání SJM po rozvodu manželů

Pokud se manželé rozvedou, SJM zaniká a je třeba vypořádat majetek, který do něj patřil. Pokud to neučiní, nastává právní fikce vypořádání. Jaké jsou tedy možnosti?

1)      Bývalí manželé uzavřou dohodu o vypořádání a rozdělí si tak majetek podle vlastní domluvy

2)      Požádají soud, aby rozhodl o vypořádání SJM

To zejména v případě, kdy se manželé nedokáží na vypořádání dohodnout. Soud má zákonem stanovená pravidla, podle kterých majetek rozdělí:

a)

podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,

b)

každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,

c)

každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,

d)

přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,

e)

přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,

f)

přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.

 

3)      Nastane fikce vypořádání

V případě, že nedojde k vypořádání SJM dohodou ani rozhodnutím soudu do 3 let od rozvodu, stanoví zákon závazná pravidla o tom, jak se společný majetek rozdělí:

a)

hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,

b)

ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,

c)

ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

 

 

Pokud máte jakékoliv další dotazy ohledně společného jmění manželů a jeho vypořádání či sháníte právníka na rodinné právo v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, který by Vám zpracoval návrh na vypořádání SJM, či prohlášení relativní neplatnosti právního jednání týkajícího se SJM nebo potřebujete právní poradenství ohledně dluhů manželů neváhejte nás kontaktovat!


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS