ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Rozvod

V tomto článku Vás seznámíme s průběhem rozvodu a podmínkami pro rozvod manželství. Bližší informace ohledně právních služeb poskytovaných Advokátní kanceláří Picek Olomouc (zastupování při rozvodu, sepsání listin, právní poradenství) pak naleznete zde

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně rozvodu či sháníte rozvodového právníka v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat!

 

Doporučujeme také článek na naše blogu Jak se rozvést a nepřijít o rozum?

 

Podmínky pro rozvod manželství jsou následující:

 

Tyto podmínky musí být splněny vždy, bez holedu na typ rozvodu!

 

Další náležitosti a samotný průběh rozvodu závisí na následujících otázkách:

1)      Zda oba manželé s rozvodem (majetkovým vyrovnáním, bydlením po rozvodu) souhlasí čí nikoliv

2)      Zda mají společné nezletilé děti

3)      Jaký je zdravotní stav manželů a jejich společného dítěte

4)      Zda mají společné jmění manželů v zákonném rozsahu

 

Trvalý a hluboký rozvrat manželství

Trvalý a hluboký rozvrat manželství je jediným důvodem, pro který může soud manželství rozvést. Bez jeho prokázání rozvodu nevyhoví. Je důležité si uvědomit, že na rozvod manželství neexistuje právní nárok, pokud není prokázaný kvalifikovaný rozvrat. Pokud se však prokáže, manželství musí být rozvedeno, není-li zde proto závažný důvod. Nikdo tudíž nemůže být nucen setrvávat v manželství, které je prokazatelně trvale a hluboce rozvráceno, nejsou-li zde důvody zvláštního zřetele hodné. 

Soud má existenci trvalého a hlubokého rozvratu za prokázanou, pokud spolu manželé nežijí alespoň 3 roky. Taktéž pokud se k návrhu na rozvod připojí i druhý manžel, postačí soudu prohlášení obou manželů o jeho existenci v rámci jejich výslechu.

 

Rozvod manželů bez dětí 

Zde soudu odpadá rozhodování o výživě a výchově dětí. Soud se tedy pouze soustředí na zjišťování toho, zda je zde dán hluboký a trvalý rozvrat manželství

 

Nesporný rozvod

Pokud oba manželé s rozvodem souhlasí (tedy druhý manžel se připojí k návrhu na rozvod), soud zjišťuje pouze, zda je skutečně manželství hluboce a trvale rozvráceno (výslechem manželů zpravidla), nezjišťuje již však, z jakého důvodu tomu tak je. Proto se tento rozvod nazývá jako rozvod bez zjišťování příčin rozvratu.

Manželé musí soudu předložit tyto zákonem stanovené listiny:

 

Tento rozvod je velice rychlý a emočně nejméně náročný. Je vhodný zejména pro partnery, kteří jsou ve shodě ohledně společné budoucnosti a jsou schopni spolu rozumně komunikovat.

 

Sporný rozvod

Pokud je však mezi manželi neshoda ohledně rozvodu, majetkového vyrovnání či bydlení, je soudní řízení náročnější a delší. Soud bude zjišťovat nejen existenci kvalifikovaného rozvratu, ale také důvody tohoto rozvratu. Budou se konat výslechy příbuzných, známých, provádět dokazování. Pokud se manželé rozchází ve zlém, tak se v této fázi před soudem často pere špinavé prádlo. I zde má však soud povinnost manželství rozvést, pokud se prokáže existence kvalifikovaného rozvratu a nejsou zde důvody zvláštního zřetele hodné pro nevyhovění návrhu.

Pokud soud manželství rozvede, máají bývalí manželé povinnost tuto skutečnost nahlásit na matriku. Poté jim běží 3letá lhůta pro vypořádání jejich majetkových poměrů. Po uplynutí této lhůty nastává právní fikce rozdělení společného majetku. O tom blíže zde.

 

Rozvod manželů s dětmi

Jde-li o manželství manželů, kteří mají společné dítě, které ještě není soběstačné a je závislé na výživě rodičů (nemusí to být tedy jen dítě nezletilé, ale i dítě starší 18 let, které studuje nebo je vážně postižené), předchází samotnému řízení o rozvodu opatrovnické řízení, ve kterém se musí rozhodnout o

 

O tom blíže zde

 

Nesporný rozvod

Pokud se manželé na těchto otázkách sami dohodnou, soud jejich dohodu pouze posoudí (zda není v rozporu se zájmy dítěte) a zpravidla ji bez větších problémů schválí. Poté následuje rozvodové řízení, ve kterém musí manželé předložit soudu požadované listiny uvedené výše, včetně této soudem schválené dohody.

 

Sporný rozvod

Pokud se však rodiče nedohodnou na otázkách výchovy, výživy a styku s dítětem, koná se soudní řízení, ve kterém musí o těchto záležitostech rozhodnout samotný soud na základě dokazování provedeného v řízení.

 

Pokud by bylo dítě navíc vážně nemocné (fyzicky či mentálně) a rozvod jeho rodičů by mohl závažně zhoršit jeho zdravotní stav, může soud návrh na rozvod zamítnout.

 

 

Kdy Vás soud nerozvede?

Přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno, byl-li by rozvod v rozporu

a)

se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo

b)

se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.

 

 

Rozvod s cizincem

Pokud manželství uzavřeli cizinci, může se soud konat tam, kde:

•Kde mají manželé obvyklé bydliště (žijí-li nadále ve stejné zemi)

•Kde měli manželé poslední společné obvyklé bydliště

•Kde má bydliště odpůrce (pokud návrh podá manžel, který žije v zemi, kde bylo společné bydliště)

•Obvyklé bydliště navrhovatele, pokud zde žije alespoň 1 rok a není státním příslušníkem této země

•Obvyklé bydliště navrhovatele. Pokud zde žije alespoň 6 měsíců a je státním příslušníkem této země

•Jehož státními občany jsou oba manželé (musí mít nadále jeho státní příslušnost)

V některých státech je možné požádat i o tzv. administrativní rozvod, který je obodobou našeho nesporného rozvodu, ovšem manžele nerozvádí soud, ale správní úřad.

 

Sháníte rozvodového právníka v Olomouci a okolí, neváhejte nás kontaktovat!


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS