ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Péče o dítě

V tomto článku Vás seznámíme s jednotlivými formami péče o dítě. Bližší informace ohledně právních služeb poskytovaných Advokátní kanceláří Picek Olomouc v oblasti rodinného práva (zastupování při rozvodu či řízení o úpravě výchovy a výživy dítěte, sepsání listin, podání návrhu, právní poradenství) pak naleznete zde

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně svěření dítěte do péče, úpravy výchovy dítětě, styku s dítětem či sháníte právníka na rodinné právo v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat!


 

Oba rodiče mají stejné právo na výchovu a péči o dítě. Dítě má zase právo, aby bylo vychováváno oběma rodiči. Pokud spolu ale rodiče nežijí, je třeba rozhodnout, zda toto právo bude mít jen jeden z nich, či oba. Úprava výchovy a výživy dítěte mezi rodiči je podmínkou pro rozvod manželství.

Dítě může být svěřeno do:

1)      Výlučné výchovy jednoho z rodičů

2)      Společné výchovy rodičů

3)      Střídavé výchovy rodičů

Vždy je třeba vážit konkrétní situaci rodičů a potřeby dítěte. Soud si je také povinen zjistit názor a přání samotného dítěte, je-li dostatečně vyzrálé na to, aby si názor na věc mohl utvořit a své přání vyjádřit. Soudce si většinou dítě pozve k sobě do kanceláře (v soudní síni je dítě zbytečně stresované) a přátelským rozhovorem zjistí stanovisko dítěte.

Co je důležité pro rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče rodičů?

1)      Potřeby dítěte

2)      Názor dítěte

3)      Zájem rodiče

4)      Zázemí dítěte

5)      Bydliště

6)      Věk

7)      Schopnost rodičů spolu komunikovat

S ohledem na to, že se situace a poměry rodičů, stejně jako potřeby dítěte mění, není rozhodnutí soudu ohledně svěření do péče, styku s dítětem a výživného definitivní. Při změně poměrů je možné žádat o nové rozhodnutí soudu, který znovu poměry mezi rodiči a dítětem upraví.

 

Výlučná péče o dítě jednoho z rodičů

V tomto případě je dítě svěřeno do péče jen jednomu z rodičů. Druhý z rodičů má však:

 

Buď se rodiče spolu sami na těchto záležitostech dohodnou a vytvořenou dohodu předloží soudu ke schválení. Nebo se dohodnout nedokáží a rozhodnout pak musí soud.

Soud dítě do výlučné péče svěří zejména tehdy, není-li možné dítě svěřit do společné ani střídavé péče. A to zejména pokud:

 

To, že soud rozhodne o svěření dítěte do péče jen jednoho z rodičů, neznamená, že by druhý rodič nesměl dítě vídat. Právě naopak. Soud vždy upraví i právo druhého rodiče a jeho příbuzných stýkat se s dítětem. Soudní rozhodnutí stanovuje minimální rozsah práva rodiče na styk s dítětem. Pokud spolu tedy rodiče normálně komunikují, nic nebrání tomu, aby se s dítětem vídal častěji. Zákon navíc zakotvuje v § 888 obč.zák. povinnost rodiče umožnit dítěti styk s druhým rodičem a jeho příbuznými:

 

Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže; soud může také určit podmínky styku, zejména místo, kde k němu má dojít, jakož i určit osoby, které se smějí, popřípadě nesmějí styku účastnit. Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat.

 

Společná výchova rodičů

Jde o situaci, kdy jsou oba rodiče schopni postarat se o dítě a mají zájem se o něj starat. Oběma pak zůstávají stejná práva ohledně výchovy dítěte, jako před rozvodem (separací). Oba jsou tedy oprávněni se o dítě starat a rozhodovat v jeho záležitostech společně. Tato výchova je vhodná pouze pro rodiče, kteří spolu dobře komunikují, bydlí nadále spolu nebo ve vzájemné blízkosti a společná péče je zároveň v zájmu jejich dítěte.

 

Střídavá výchova dítěte

Střídavá péče spočívá v tom, že se stanoví určité časové období, po které bude dítě u každého z rodičů pobývat (tedy například 14 dní u otce a 14 dní u matky dítěte). Po tuto dobu nese každý z rodičů náklady na dítě sám a o další výdaje by se měli dohodou podělit (soud může stanovit i vyživovací povinnost). Každý z rodičů musí pro dítě vytvořit potřebné zázemí (dětský pokoj apod.)

 Tato péče zachovává jednak právo obou z rodičů vychovávat dítě a jednak právo dítěte na výchovu obou rodičů. Soudy by tedy měly tuto formu, pokud je to jen trochu možné, upřednostňovat.

Soud bude vždy zkoumat, zda je tento druh výchovy v zájmu dítěte (ne každé dítě je schopné psychicky zvládat střídání domova) a zda dítěti zůstane zachován jednotný režim. Zejména zda bude moct navštěvovat stejnou školu a stejné zájmové kroužky. Také je důležitá schopnost rodičů spolupracovat a komunikovat. Pokud však jeden z rodičů nedůvodně tuto formu výchovy odmítá, není to důvod pro stanovení výlučné péče.

 O tom, jak se ke střídavé péči staví Ústavní soud blíže zde.

JUDr. Radomír Picek byl také hostem Českého rozhlasu Olomouc na téma "život na psí knížku" a střídavá péče.

 

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně svěření dítěte do péče, úpravy výchovy dítětě, styku s dítětem či sháníte právníka na rodinné právo v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat!


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS