ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Právní zastoupení JUDr. Pickem v Olomouci

Naše advokátní kancelář sídlí v centru Olomouce a nabízí právní zastoupení klientů v trestním, správním, civilním, rozvodovém či opatrovnickém řízení. Nabízíme právní zastoupení před soudy, úřady, policií či v jednání s jinými osobami.

 

 

Co znamená právní zastoupení?

Právním zastoupením se rozumí, že klient si zvolí právního zástupce, který jeho jménem jedná se soudy, úřady či jinými osobami a činí jeho jménem právní úkony. Veškeré orgány veřejné moci jsou povinny komunikovat s právním zástupcem namísto  či společně  se samotným účastníkem, pokud byly o právním zastoupení řádně vyrozuměny.

 

Jak vzniká právní zastoupení?

V první řadě je třeba uzavřít dohodu o právním zastoupení. Jako doklad o tom, že tato smlouva byla uzavřena, se pak podepisuje plná moc. Zpravidla si ji necháváme podepsat ve více vyhotoveních, jelikož je třeba ji dokládat všem osobám, se kterými Vaším jménem jednáme.

 

Pro co se mohu nechat právně zastoupit?

Právní zastoupení může být vztaženo buď ke konkrétním právním úkonům, konkrétnímu jednání či řízení, a nebo může být generální – tedy ke všemu. Vždy záleží na dohodě klienta s advokátem.

 

Před kým se mohu nechat právně zastoupit?

Prakticky před kýmkoliv. Právní zastoupení slouží k jednání se soudy, úřady, policií, jinými advokáty či jinými fyzickými osobami.

 

Jak právní zastoupení končí?

Pokud byla plná moc udělena na úkon, pak právní zastoupení končí okamžikem, kdy byly tyto úkony provedeny. Pokud je právní moc uložena jako generální, pak její výpovědí.

 


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS