ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Změna anonymních akcií

Na základě Zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů došlo ze zákona ke změně formy akcií u obchodních společností, jejichž obchodní podíl je vtělen do akcií na majitele (tzv. anonymních akcií). Tyto akcie byly změněny dnem, kdy zákon nabyl účinnosti, na akcie na jméno. Obchodním společnostem tak vznikla povinnost, uvést své stanovy do souladu se zmiňovaným zákonem a to do 30. června 2014.

 

§ 2

Změna formy akcií

(1) K 1. lednu 2014 se mění listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno; k tomuto dni rovněž dochází k odpovídající změně stanov společnosti. K účinnosti změny formy podle věty první se nevyžaduje zápis do obchodního rejstříku. Úprava změny formy akcií v zákoně upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev se nepoužije.

(2) Představenstvo společnosti uvede stanovy do souladu s odstavcem 1 a podá návrh na zápis změny formy akcií podle odstavce 1 do obchodního rejstříku nejpozději do 30. června 2014.

 

 

Jména majitelů akcií musí být zaneseny do seznamu akcionářů a to nejpozději do 30. června 2014. Společnost musí nejpozději v březnu (3 měsíce před 30.6. 2014) vyzvat akcionáře k předložení akcií. Pokud akcionář tuto povinnost nesplní, ztrácí nárok na vyplacení dividendy.

§ 3

Postup při změně formy akcií

(1) Akcionáři předloží akcie uvedené v § 2 odst. 1 společnosti k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno a sdělí společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů nejpozději do 30. června 2014. Akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

(2) Nejpozději 3 měsíce před uplynutím lhůty podle odstavce 1 společnost uveřejní způsobem určeným pro svolání valné hromady společnosti výzvu k předložení akcií a oznámení o následcích spojených s prodlením podle odstavce 1 a § 4.

(3) Zda dojde k výměně akcií nebo pouze k vyznačení změn na dosavadních akciích, rozhodne představenstvo.

 

§ 4

Důsledky prodlení na právo na dividendu

Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinnosti podle § 3 odst. 1, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

 

Nechcete-li ponechat nic náhodě, kontaktujte nás, právně zajistíme výměnu akcií a zastoupíme Vás před rejstříkovým soudem.


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS