ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Náhrada škody

Advokátní kancelář Picek Olomouc nabízí tyto právní služby:

Hledáte-li advokáta v Olomouci, Olomouckém kraji a okolí, aby Vás zastupoval v záležitostech náhrady škody, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář Olomouc!

 

 

 

 

Náhrada škody

Škodou se rozumí újma na majetku.

Pan Novák polil panu Černému jahody na jeho zahradě přípravkem na koberce. V důsledku toho všechny jahody uhynuly. Pan Černý je zahradník, který se živí prodejem zeleniny a ovoce na trhu.

Újmou na majetku je:

 

Jak se škoda hradí?

-          Uvedením v předešlý stav - Pan Novák by znovu zasel jahody

-          Formou peněžní náhrady - Pan Novák by nahradil škodu v penězích

 

Musí být škoda zaviněná?

Pokud jde o ujednání smluvní povinnosti, pak nemusí. Stačí, že k ní dojde a druhá strana za nesplnění této povinnosti odpovídá, pokud by k ní nedošlo i jinak (tedy bez existence nějaké smluvní povinnosti).

Jde-li o povinnost vyplývající ze zákona, pak musí být vzniklá škoda zaviněná. Pozor! Nedbalostní zavinění se předpokládá, jste to tedy Vy, kdo dokazuje, že nezavinil ani z nedbalosti.

 

Jak náhradu škody vymoci?

Nejprve je nutné škodu řádně vyčíslit (tady doporučujeme zejména znalecké posudky). Poté je vhodné se snažit mimosoudně se škůdcem dohodnout, Například mu nabídnout splátkový kalendář, pokud momentálně není schopen škodu nahradit. Pokud škodu odmítá uhradit dobrovolně, je nutné přistoupit k soudnímu vymáhání.

Sháníte-li advokáta v Olomouci, Olomouckém kraji a okolí pro vymáhání náhrady škody, neváhejte nás kontaktovat!

 

Náhrada nemajetkové újmy

Nemajetková újma představuje takovou újmu, která nezasahuje do majetkové, ale do citové, osobní sféry člověka.  Taková újma má být nahrazena přiměřeným zadostiučiněním. To je poskytnuto:

Kdy se újma nahrazuje?

 

Nárok na nemajetkovou újmu ze zákona

 

Komu se hradí nemajetková újma?

 

Jak se vyčíslí?

V případě bolestného je vhodné mít znalecký posudek. V ostatních případech bude pravděpodobně záležet na úvaze soudu, který musí přiznat takovou náhradu újmy, aby byla „slušná“.

Sháníte-li advokáta v Olomouci, Olomouckém kraji a okolí pro vymáhání náhrady nemajetkové újmy, neváhejte nás kontaktovat!

 

Újma na zdraví

Bolestné

Újma na zdraví se dříve počítala dle bodového systému. Podle nového zákona by měl soud přihlížet ke konkrétní situaci, konkrétnímu lidskému osudu a okolností, za kterých újma na zdraví vznikla a dále jaké bude mít následky pro život poškozeného jednotlivce. Nevyužívají se tedy již jednotné tabulky, které hradily stejnou újmu za ztrátu končetiny vrcholovému sportovci jako osobě v důchodu, ale mělo by se postupovat v každém případě individuálně. V této souvislosti Nejvyšší soud vydal metodiku, jak by soud měly postupovat, kterou si můžete pročíst zde:

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika

Dále má osoba, která byla jednáním jiným poškozená na zdrabví nárok na:

1) náklady spojené s péčí o zdraví

2) Náhradu za ztrátu na výdělků po dobu pracovní neschopnosti

3) Speciální diety v případě zvýšení potřeb poškozeného 

4) Náhradu za ztrátu na důchodu

5) Náklady na výživu pozůstalým

 

Sháníte-li advokáta v Olomouci, Olomouckém kraji a okolí pro vymáhání náhrady újmy na zdraví, neváhejte nás kontaktovat!

 


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS