ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Exekuce

Exekuce

 

Právní služby Advokátní kanceláře Picek Olomouc v oblasti exekucí

Je proti Vám vedena neoprávněná exekuce? Potřebujete vyloučit majetek z exekuce?

Advokátní kancelář Picek Olomouc Vám nabízí tyto právní služby:

 

Pomůžeme Vám se bránit, je-li proti Vám neoprávněně vedena exekuce. Zajistíme, aby byl navrácen majetek na který byla neprávem exekuce vedena.

Chcete-li využít našich právních služeb, neváhejte nás kontaktovat!

 

Dlužník neplní, ačkoliv mu bylo plnění uloženo rozsudkem soudu? 

Advokátní kancelář Picek Olomouc Vám nabízí tyto právní služby:

Chcete-li využít našich právních služeb, neváhejte nás kontaktovat!

 

 

Exekuce 

 

Průběh exekuce

V případě, že nedojde k dobrovolnému plnění exekučního titulu (zpravidla rozhodnutí soudu), může oprávněný žádat nucený výkon soudního rozhodnutí. Ten provede exekutor nebo soudní vykonavatel (protože je častější exekuce vedená exekutorem, popisujeme dále jen tuto variantu).

Nejprve je nutné podat návrh na výkon rozhodnutí. Ten se podává k Vámi zvolenému exekutorovi. Ten požádá o pověření vedením exekuce exekuční soud.

Soud exekutora k provedení exekuce pověří a exekutor vydá tzv. exekuční příkaz. V něm musí být přesně vymezena nesplněná povinnost, pro kterou je exekuce vedena, osoba povinného a způsob, kterým má být exekuce vedena.

Ještě před samotným započetím exekuce je povinný naposledy vyzván k dobrovolnému plnění. Dobrovolným plnění jsou výrazně sníženy náklady na exekuci. Pokud ani poté nedojde ke splnění vymáhané povinnosti, exekutor přisotupí k některému z následujících způsobů výkonu rozhodnutí. Měl by být zvolen takový způsob, který bude přiměřený a co nejméně zasáhne do práv povinného (neměl by být tudíž prodáván dům, když postačí prodat televizor povinného).

Způsoby výkonu rozhodnutí

1.

srážkami ze mzdy (jiných příjmů),

2.

přikázáním pohledávky,

3.

prodejem movitých věcí a nemovitostí

4.

prodejem podniku,

5.

zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech.

 

 

U nepeněžitého plnění jsou to tyto způsoby výkony rozhodnutí:

 

1.

vyklizení (Vyklizení bytu),

2.

odebrání věci,

3.

rozdělení společné věci,

4.

provedení prací a výkonů.

 

Co dělat, pokud byly do zabaveného majetku zahrnuty věci, které povinnému nepatří?

Pak je nutné tuto skutečnost pokud možno hned na místě nahlásit exekutorovi a nechat poznamenat do soupisu. Poté je nutné podat tzv. vylučovací žalobu k soudu. V soudním řízení se pak prokazuje Vaše vlastnictví k věci.

Potřebujete-li sepsat vylučovací žalobu a zastoupit v řízení před soudemOlomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat.

 

Jak se bránit proti neoprávněné exekuci?

Pokud je vedena exekuce ke splnění povinnosti, která již splněna byla nebo je vedena vůči osobě, která není povinná, je nutné podat návrh na zastavení exekuce. Nejprve se tento návrh podává k samotnému exekutorovi. Pokud návrhu nevyhoví, je nutné se obrátit na soud.

Potřebujete-li sepsat návrh na zastavení exekuce a zastoupit v řízení před soudem v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat.

 

Odklad exekuce

Odklad exekuce je možné žádat pokud se povinný bez své viny dostane do situace, kdy by okamžitý výkon rozhodnutí způsobil jemu nebo jeho rodinnému příslušníkovi (zejména tomu, který je odkázaný na jeho výživu) závažnou újmu a zároveň odklad exekuce nezpůsobí závažné poškození oprávněného.

Potřebujete-li sepsat návrh na odklad exekuce a zastoupit v řízení před soudem v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat.


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS