ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Dědické právo

Advokátní kancelář Picek Olomouc nabízí tyto právní služby v oblasti dědického práva:

 Pokud hledáte zkušeného právníka v Olomouci, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat!

 

Níže jsme pro Vás připravili bližší informace o závěti, vydědění, dědické smlouvě a odkazu.


 

 

 

Jedinou jistotou člověk v lidském životě je to, že jednou zemře. Dědictví mělo odkjakživa velký význam, docházelo k předání rodového majetku a mělo zajistit pokračování rodu, živnosti, gruntu…

Právní úprava nového občanského zákoníku vychází ze základního pravidla, že každý má právo rozhodnout si svobodně o svém majetku sám. Dochází k uvolnění pravidel pro sepsání závěti a zákon přináší celou řadu nových možností.

 

 

 

1)      Závěť

Základní právní dokument, kterým zůstavitel rozhoduje o svém majetku.

 

Kdo může závěť pořídit?

 

 

Forma závěti

Závěť musí být:

 

 

 

Obsah závěti

I kdyby projev vůle nebyl zcela jasný, je nutné podle OZ vykládat závěť tak, aby byla co nejlépe naplněna vůle zůstavitele (to znamená, že pokud bude někdo zpochybňovat určitost a platnost závěti, protože byla učiněna písařská chyba v čísle popisné domu a zůstavitel vlastní jen jediný dům v Nové Lhotě, který v závěti nikomu jinému neodkazuje, měla by být závěť udržena jako platná).

 

 

Mohu dědici něco odkázat s podmínkou?

Nově ano. Podmínka může být

Jsou zde ale určitá omezení. Podmínky nesmí:

 

 

Neopomenutelný dědic

Neopomenutelným dědicem je potomek (biologický nebo osvojený). Pokud není takový potomek řádně vyděděn, musí mu vždy připadnout zákonem stanovený dědický podíl, i kdyby byl veškerý majetek v závěti odkázán jiným osobám. Pak se jejich podíly zkracují o tento zákonný díl neopomenutelnému dědici.

Povinný podíl činí:

 

 

Vydědění

I neopomenutelného dědice je možné připravit o dědictví, ale jen ze zákonem stanovených důvodů. Tedy proto, že:

a)

zůstaviteli neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,

b)

o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,

c)

byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo

d)

vede trvale nezřízený život.

Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen.

Přežije-li vyděděný potomek zůstavitele, nedědí ani potomci vyděděného potomka, ledaže zůstavitel projeví jinou vůli. Nedožije-li se vyděděný potomek smrti zůstavitele, pak jeho potomci dědí vyjma těch, kteří jsou samostatně vyloučeni z práva dědického.

Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům.

 

 Nezpůsobilý dědic

Z dědického práva je vyloučen, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevuposlední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil, ledaže mu zůstavitel tento čin výslovně prominul.

 

2)      Dědická smlouva

 

Na rozdíl od závěti je dědická smlouva dvoustranným právním jednáním. Jako každá smlouva může být tedy zrušena pouze dohodou obou stran. Dává tak dědici jistotu, že konkrétní majetek jednou zdědí. To se jeví jako praktické zejména v případě, kdy se dědic například rozhoduje, zda investuje do nemovitosti, zda ji bude rekonstruovat a pod.

 

Co je však důležité, s majetkem, který je předmětem dědické smlouvy může být i nadále nakládáno. Pokud by však měl být odkázán někomu jinému v závěti nebo darován, může toto právní jednání dědic napadnout.

 

 

3)      Dědění ze zákona

 

Pokud není sepsána závěť ani dědická smlouva či odkaz, rozděluje se dědictví podle zákonných pravidel. Jednotliví dědici se řadí do dědických skupin a ty určují pořadí v jakém na ně dědictví napadá.

 

§ 1635

 

První třída dědiců

 

(1) V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem.

 

(2) Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti; totéž platí o vzdálenějších potomcích téhož předka.

 

 

 

§ 1636

Druhá třída dědiců

(1) Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelemnejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnoudomácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

(2) Dědici druhé třídy dědí stejným dílem, manžel však vždy nejméně polovinu pozůstalosti.

 

§ 1637

Třetí třída dědiců

(1) Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili sezůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

(2) Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.

 

§ 1638

Čtvrtá třída dědiců

Nedědí-li žádný dědic ve třetí třídě, dědí ve čtvrté třídě stejným dílem prarodiče zůstavitele.

 

§ 1639

Pátá třída dědiců

(1) Nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, dědí v páté třídě jen prarodiče rodičů zůstavitele. Prarodičům zůstavitelovaotce připadá polovina dědictví, prarodičům zůstavitelovy matky druhá polovina. Obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá.

(2) Nedědí-li jednotlivý člen dvojice, připadne uvolněná osmina druhému členu. Nedědí-li dvojice, připadne tato čtvrtina druhé dvojici téže strany. Nedědí-li ani jedna dvojice téže strany, připadá dědictví dvojicím druhé strany ve stejném poměru, v jakém se dělí o polovinu dědictví, která jim připadá přímo.

 

§ 1640

Šestá třída dědiců

(1) Nedědí-li žádný z dědiců páté třídy, dědí v šesté třídě děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem.

(2) Nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, dědí jeho děti.

 

4)      Odkaz

Odkaz umožňuje zůstaviteli odkázat konkrétní věc z dědictví konkrétní osobě, aniž by na ni přecházely i závazky za zůstavitelovy dluhy. Samozřejmě není možné zkrátit zcela samotné dědice, vždy musí zůstat alespoň ¼ odkazy nezatížená. Odkaz jsou povinni splnit dědicové.

Odkázána může být konkrétní věc, ale i dluh nebo peněžitá částka.

 

Pokud hledáte zkušeného právníka v Olomouc, Olomouckém kraji a jeho okolí, neváhejte nás kontaktovat!


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS