ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Střídavá péče

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu

 

 

Dne 26. května 2014 vydal Ústavní soud svůj nález sp.zn. I. ÚS 2482/13. V tomto nálezu Ústavní soud vymezil jednak kritéria, které musí obecné soudy z hlediska nutnosti rozhodovat v nejlepším zájmu dítěte v řízení o úpravě výchovných poměrů vzít v potaz. Těmito kritérii jsou:

1) existence pokrevního pouta mezi dítětem a o jeho svěření usilující osobou

2) míra zachování identity dítěte a jeho rodinných vazeb v případě jeho svěření do péče té které osoby

3) schopnost osoby usilující o svěření do péče zajistit jeho vývoj a fyzické, vzdělávací, emocionální, materiální a jiné potřeby

4) přání dítěte

Jedná-li se o rozhodování o svěření dítěte do střídavé výchovy rodičů, je dle ÚS třeba yvcházet z premisy, že zájmem dítěte je, aby bylo především v péči obou rodičů, pokud každý z nich poskytuje dítěti láskyplnou péči a každý svým dílem připsívá k osobnostnímu vývoji dítěte.

Dle Ústavního soudu střídavá péče není jen právem rodičů, ale i jejich povinností. Proto brání-li některý z rodičů druhému ve střídavé péči či naopak nevyužívá možnosti střídavé péče, je toto změna okolností, která může vést k vydání nového rozhodnutí.

Ústavní soud znovu zopakoval, že obecné soudy nemohou vyloučit střídavou péči jen proto, že jeden z rodičů s ní nesouhlasí, protože chce mít dítě ve výlučné péči. ÚS však musí zkoumat, zda je důvod nesouhlasu rodiče pouze iracionální nebo jsou zde skutečně důvody, jež jsou způsobilé intezivně negativním způsobem zasahovat do zájmu dítěte a zda je možné do budoucna přijmout opatření, která by svěření do střídavé výchovy rodičům umožnila.

 

 

 

Dle názoru ústavního soudu není vzdálenost mezi bydlišti obou rodičů důvodem, který by a priori vylučoval vhodnost střídavé výchovy nezletilého dítěte. Při posuzování tohoto hlediska je naopak třeba přihlédnout k dalším okolnostem daného případu, zejména pak k tomu, zda dítě není převozem a pobytem ve zcela odlišném prostředí příliš fyzicky a psychicky zatěžováno a zda je v možnostech rodičů ve stanoveném intervalu tuto vzdálenost překonávat.


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS