ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Jak reklamovat

Jak reklamovat?

Záruční doba

 

Přestože probíhaly spory kolem výkladu ustanovení nového občanského zákoníku ohledně záruční doby, vydalo Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo průmyslu a obchodu instrukci, ve které potvrdilo, že zůstává zachována zákonná dvouletá záruční doba. U staveb je tato lhůta pětiletá. Strany si ale mohou dohodnout i lhůtu jinou, v případě, že je kupujícím nebo objednatelem spotřebitel, nesmí být tato lhůta kratší, než zákonná.

 

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

 

 

 

Co lze reklamovat?

 

Reklamovat lze vadnou věc. Věc má vadu, pokud nemá vlastnosti a kvalitu, které Vám prodejce zaručil nebo které lze u věci očekávat podle reklamy. Taktéž pokud došlo k objednávce na základě vzorku nebo nelze-li věc užívat k účelu, ke kterému měla být určena.

 

 

 

Co reklamovat nelze?

 

Vadou není:

 

 

 

 

Záruční list

 

Jde o písemné potvrzení záruky, ve kterém je uveden její rozsah a délka. Musíte se o jeho vydání ovšem výslovně požádat!!!

 

 

 

Kde reklamovat?

 

Vždy u prodejce, u kterého jste věc koupili. Pokud má uvedené i jiné provozovny (často jde o servis), ve kterých je možné reklamovat, můžete reklamovat i v nich. Nemáte však povinnost chodit reklamovat do provozoven, které jsou vzdálenější, než samotná prodejna.

 

 

 

Písemné potvrzení reklamace

 

Nechte si vždy vydat potvrzení o přijetí reklamace, aby Vám uplatnění vad prodejce později nezapřel. Po dobu reklamace neběží záruční doba (staví se během ní). Toto potvrzení obsahuje zejména datum, popis vady a způsob vyřízení reklamace.

 

 

 

Práva z odpovědnosti za vady- co můžete požadovat?

 

§ 2106 obč.zák.

(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 

a)

na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b)

na odstranění vady opravou věci,

c)

na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)

odstoupit od smlouvy.

 

(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

(3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

 

 

 

§ 2107

 

(1) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

(2) Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

 

(3) Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

 

 

§ 2108

 

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

 

 

 Použité věci

Pokud jde o použité věci, pak je možná jen sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Navíc u použitých věcí je možné záruční dobu zkrátit na 1 rok.

 

Co když mi prodejce při reklamaci nevyhoví?

Pokud jste přesvědčeni o oprávněnosti Vašeho nároku, doporučuji nechat si udělat znalecký posudek (například v oboru obuvnictví nebo stavebnictví) a svůj nárokvymáhejte soudně!

 

Sháníte-li zkušeného a kvalitního právníka, advokáta v Olomouci, Olomouckém kraji a okolí, neváhejte nás kontaktovat!


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS