ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Promlčení

Sháníte-li zkušeného a kvalitního právníka, advokáta v Olomouci, Olomouckém kraji a okolí, neváhejte nás kontaktovat!

 

Má-li vůči mně pan Novák dluh a já své právo neuplatním před uplynutím promlčecí lhůty, tento nárok se mi promlčí. V důsledku toho nemohu tento dluh vymáhat soudně, pokud pan Novák vznese námitku promlčení. Pokud ji však nevznese, soud postupuje, jakoby k promlčení nedošlo. Jestliže by se pan Novák rozhodl dluh uhradit i po jeho promlčení, plní po právu a nejde o bezdůvodné obohacení. Dozvěděl-li by se tedy po zaplacení dluhu, že už byl promlčený a vlastně ho platit nemusel, nemůže vůči Vám plnění požadovat zpět. Vám totiž nezaniklo právo na zaplacení, ale pouze nárok.

Praktiky některých firem jsou takové, že u soudu uplatňují již promlčený dluh. Je nutné se v takovém případě bránit a podat odpor s uplatněním námitky promlčení. Pokud to neuděláte a budete doufat, že soud si toho všimne sám, pak dojde k obnovení nároku vydání soudního rozsudku a dříve přomlčený dluh se stane znovu nepromlčeným. K samotné jistině ještě budete muset platit poměrně vysoké náklady řízení!

 

Jak dlouhá je promlčecí lhůta?

Obecně je 3letá, zákon však stanovuje specifické lhůty pro různé situace (např. náhradu škody, bezdůvodné obohacení atd.). Strany si ale mohou domluvit lhůtu kratší nebo delší. Zákon v tomto případě však stanovuje konkrétní pravidla

Ustanovení § 630 k tomu uvádí:

(1) Strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou stanoví zákon, nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let.

(2) Je-li kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany, nepřihlíží se k ujednání. Nepřihlíží se ani k ujednání kratší promlčecí lhůty, jde-li o právo na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví nebo o právo vzniklé z úmyslného porušení povinnosti.

 

Odkdy začíná běžet promlčecí lhůta?

Obecně ode dne, kdy mohlo být právo poprvé uplatněno soudně. V případě plnění, které vzniklo například z odpovědnosti za škodu nebo bezdůvodného obohacení, to je ode dne, kdy se dozvěděl o jejím vzniku a osobě škůdce (osobě, která se bezdůvodně obohatila).

 

Promlčuje se vše? Jaké nároky se nepromlčují?

Ne, jsou nároky, které jsou nepromlčitelné. Jde zejména o plnění týkající se újmy na zdraví, jméně, cti. Nepromlčuje se ani vlastnické právo nebo právo na výživné (není tomu tak ale v případě jednotlivých splátek výživného).

 

Sháníte-li zkušeného a kvalitního právníka, advokáta v Olomouci, Olomouckém kraji a okolí, neváhejte nás kontaktovat!


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS