ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Odklon

Odklony

 (více informací o trestním řízení a právních službách Advokátní knaceláře Picek Olomouc v oblasti trestního práva zde)

Jde o formy trestního řízení, které končí jinak, než před soudem. Liší se svými podmínkami, ale také následky. Pro obviněného jsou příznivější. Buď mu není uložen žádný trest nebo jen velmi mírný. V některých případech nemá obviněný ani záznam v trestním rejstříku. Řešení věci odklonem ovšem není automatické.

 

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Předpoklady:

 

Zkušební doba 6 měsíců až dva roky

Pokud vyhověl uvedeným podmínkám a po celou zkušební dobu vedl řádný život, vysloví soud/státní zástupce, že se obviněný osvědčil. Obviněný ani nemá záznam v trestním rejstříku.

V opačném případě se pokračuje v trestním stíhání a obviněný je postaven před soud.

 


Narovnání

Podmínky:

(1) V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného a poškozeného soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schválení narovnání a zastavit trestní stíhání, jestliže obviněný

 

a)

prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě,

b)

uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem nebo učiní potřebné úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou trestným činem,

c)

vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná opatření k jeho vydání, a

d)

složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu,

a považuje-li takový způsob vyřízení věci za dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a majetkovým poměrům.

 

Na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání je toto rozhodnutí konečné a neplyne žádná zkušební doba, během které může být znovuzahájeno trestní stíhání.

 

Před rozhodnutím o schválení narovnání soud a v přípravném řízení státní zástupce vyslechne obviněného a poškozeného, zejména k způsobu a okolnostem uzavření dohody o narovnání, zda dohoda o narovnání mezi nimi byla učiněna dobrovolně a zda souhlasí se schválením narovnání. Obviněného vyslechne také k tomu, zda rozumí obsahu obvinění a zda si je vědom důsledků schválení narovnání. Součástí výslechu obviněného musí být i prohlášení, že spáchal skutek, pro který je stíhán.

 

Dohoda o vině a trestu

Jde o dohodu mezi obviněným a státním zástupcem. V ní obviněný dozná svou vinu a státní zástupce mu za to udělí nižší trest.

O návrhu na schválení dohody o vině a trestu rozhoduje soud ve veřejném zasedání.

Po přednesení návrhu na schválení dohody o vině a trestu vyzve předseda senátu obviněného, aby se k návrhu vyjádřil, a dotáže se jej, zda

a) rozumí sjednané dohodě o vině a trestu, zejména zda je mu zřejmé, co tvoří podstatu skutku, který se mu klade za vinu, jaká je jeho právní kvalifikace a jaké trestní sazby zákon stanoví za trestný čin, který je v tomto skutku spatřován,
b) prohlášení o tom, že spáchal skutek, pro který je stíhán, učinil dobrovolně a bez nátlaku a byl poučen o svých právech na obhajobu,
c)

jsou mu známy všechny důsledky sjednání dohody o vině a trestu, zejména že se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a práva podat odvolání proti rozsudku, kterým by soud dohodu o vině a trestu schválil, s výjimkou důvodu uvedeného v § 245 odst. 1 větě druhé.

Po vyjádření obviněného umožní soud poškozenému, je-li přítomen, aby se vyjádřil.

Dokazování soud neprovádí. Považuje-li to za potřebné, může vyslechnout obviněného a opatřit potřebná vysvětlení
Dohodu o vině a trestu je možné sjednat jen u trestných činů, které jsou přečiny nebo zločiny (nikoliv zvlášť závažné zločiny) a obviněný není mladistvý ani uprchlý.
 

Odklony tak představují rychlejší a příznivější formu vyřešení trestní věci.

Advokátní kancelář Picek nabízí zastupování klientů z Olomouce, Olomouckého kraje a okolí v trestním řízení. Hledáte-li advokáta pro zastupování v trestním řízení, neváhejte nás kontaktovat.


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS