ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Lichva

Lichva je společensky nežádoucí jednání, které bylo postihováno od nepaměti. Lichva spočívá ve využití oslabení druhé smluvní strany k vnucení nevýhodných podmínek ujednaného závazku. Oslabení může být fyzické, ale i mentální (osoba s nízkým intelektem, stížená duševní poruchou), psychické (využití velké radosti z výhry nebo strachu, smutku), v podobě věku (příliš mladý a nezkušený nebo naopak starý a důvěřivý člověk) nebo zneužití něčí tíživé živbtní situace. 

Lichva je stíhána jak v trestní tak v občanskoprávní rovině. S lichvou úzce souvisí i tzv. neúměrné zkrácení.

 

1) občanskoprávní sankce za lichvu

§ 1796

Lichva

Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

Lichvou podle občanského zákoníku je tedy situace, kdy někdo zneužije:

a uzavřená smlouva, zakládá hrubý nepoměr vzájemného plnění.

Taková smlouve je neplatná!

 

2) trestněprávní sankce

§ 218

Lichva

(1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo

kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a)

získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

b)

spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

c)

způsobí-li takovým činem jinému stav těžké nouze.

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a)

spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo

b)

získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

 

Trestní právo považuje lichvu za vysoce společensky škodlivé právní jednání. Proto jej trestá až odnětím svobody.

 

 

Jak se bránit proti lichvě?

Jednak lze napadnout smlouvu jako neplatnou, pokud naplňuje znaky lichvy. A jednak je možné podat trestní oznámení na dotyčného lichváře.


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS