ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

Ochrana drobných podnikatelů a živnostníků v právním styku

V naší praxi se často setkáváme s klienty, kteří při své podnikatelské činnosti byli nuceni uzavřít nevýhodné smlouvy nebo uzavřeli smlouvy s ujednáními, která jsou při nejmenším neseriózní a v případě spotřebitelských smluv výslovně zakázaná. Jenže ne tak pro podnikatele. Obchodní zákoník stál pevně na principu, co jste si jako podnikatelé podepsali, to máte a právní úprava podnikatele nikterak nechránila. Většinou bylo velmi obtížné z takových slov „vybruslit“.

 

Ochrana slabší strany

Nový občanský zákoník však rozšířil ochranu osob v právním styku. Původně se ochrana vztahovala prakticky jen na spotřebitele. Tedy osoby, které při právním jednání nevystupují jako podnikatel (např. neuzavírají právní jednání jako IČař, pro své podnikání). Praxe ovšem přinášela celou řadu případů a situací, kdy se i podnikatel ocitl v pozici toho slabšího, který je nucen přistoupit na nevýhodné podmínky pod tlakem ekonomicky silnějšího obchodního partnera.

 

Na to se snaží nový občanský zákoník reflektovat tím, že ochranu poskytuje nejen spotřebiteli, ale slabší straně obecně. Právním základem je ustanovení § 433, které říká:

Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran.

 

Odstavec 2 téhož paragrafů ovšem uvádí:

 

Má se za to, že slabší stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním.

 

To v praxi znamená, že zatímco běžný spotřebitel nemusí dokazovat, že byl v právním jednání slabší stranou a automaticky požívá ochranu zákona, podnikatel tuto skutečnost prokazovat musí.

Modelově půjde o situaci, kdy je drobný živnostník nucen podepsat pro něj zcela nevýhodné podmínky a není schopen ovlivnit obsah smlouvy, který uzavírá s mnohem větším a silnějším ekonomickým subjektem.

 

Obchodní podmínky

Nejčastějším problémem pro drobné podnikatele a živnostníky byly obchodní podmínky a v nich velmi šikovně schovaná ustanovení například o automatickém prodloužení smlouvy, o praktické nemožnosti smlouvu vypovědět či od ní odstoupit apod.

Nový občanský zákoník ovšem stanovuje ve svém § 1753 neúčinnost takových ujednání v obchodních podmínkách, která druhá strana nemohla rozumně očekávat, pokud nebyla druhou smluvní stranou výslovně přijata.

 

Půjde zejména o ustanovení, která jsou formulována nesrozumitelně nebo jsou uváděna ve formě, která je nečitelná nebo nesrozumitelná (například příliš malé písmo nebo neúměrný rozsah a záměrná nepřehlednost smluvních podmínek).

 

Adhézní smlouvy (formulářové smlouvy)

Adhézní smlouva je taková, ve které základní smluvní podmínky byly určeny pouze jednou ze smluv­ních stran, nebo tyto základní smluvní podmínky byly vymeze­ny podle pokynů pouze jedné ze smluvních stran a slabší strana neměla skutečnou příležitost obsah základních podmínek ovlivnit.

Pokud je smlouva ve formě předtištěného formuláře, je za adhezní považovaná vždy.

Zákon pro tyto smlouvy stanovuje jistá omezení v jejich obsahu. 

1)       Pokud by smlouva obsahovala

je tato doložka platná, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen

 

2)       Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, která je pro slabší stranu zvláště nevýhodnáaniž je pro to rozumný důvod, zejména odchyluje-li se smlouva závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech, je doložka neplatná

 

Ale POZOR!

 

Tato ustanovení jsou donucující jen ve vztahu k osobě nepodnikatele. Pokud do právního vztahu vstupuje podnikatel s podnikatelem, může být aplikace těchto ustanovení dohodou vyloučena. Pak by bylo možné se proti nepřiměřeným doložkám v adhezních smlouvách bránit jen v případě, prokáže-li podnikatel, že doložka uvedená mimo vlastní text smlouvy a navržená druhou smluvní stranou hrubě odporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku.


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS