ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PICEK

CENÍK

Ceny právních služeb je možné stanovit těmito způsoby:

 

Vážení klienti, právní služby jsou poskytovány teprve po složení dohodnuté zálohy, děkujeme za pochopení.

 

Mimosmluvní odměna podle advokátního tarifu

Advokátní tarif určuje výši odměny v případě, že se klient s advokátem nedohodnou jinak. Klientovi zaručuje, že za své služby nebude muset platit nepřiměřeně vysokou odměnu. Advokátní tarif byl vydán Ministerstvem spravedlnosti a snaží se reflektovat náročnost jednotlivých úkonů právních služeb.

Jak se vypočte cena právních služeb?

Cena se odvíjí od typu řízení (civilní, trestní, správní), hodnoty předmětu sporu (výše tarifní hodnoty) a počtu úkonů právních služeb. Nejprve je nutné najít si tarifní hodnotu předmětné záležitosti, poté si spočítat cenu jednoho úkonu právní služby a pak počet těchto úkonů. Tedy například klient žádá obhajobu v trestním řízení před soudem prvního stupně pro trestný čin podvodu dle ustan. § 209 TZ. Zde je horní sazba trestu odnětí svobody 2 léta, tedy tarifní hodnota činí 10.000,- Kč. Cena za úkon právních služeb pro tuto tarifní hodnotu činí 1.500,- Kč. Úkony právní služby jsou převzetí zastoupení, nastudování spisu a účast při jednání před soudem, tedy celkem 3 a cena právního zastoupení, tak činí 4.500,- Kč.

 

Co je považováno za úkon právní služby?

Dle § 11 advokátního tarifu:

 
 • převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb,
 • první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem,
 • další porada s klientem přesahující jednu hodinu,
 • písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé,
 • účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny,
 • prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny,
 • účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,
 • sepsání právního rozboru věci,
 • jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
 • návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,
 • odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,
 • podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona,
 • sepsání listiny o právním jednání.
 • (2) Mimosmluvní odměna ve výši jedné poloviny náleží za každý z těchto úkonů právní služby:
 • návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazu nebo dědictví,
 • návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách,
 • odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání,
 • návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákona,
 • jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí,
 • účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí,
 • účast při přípravě jednání ,
 • jednoduchá výzva k plnění.

 

Stanovení ceny úkonu právní služby:

1․ do 500 Kč

300 Kč,

2. přes 500 Kč do 1 000 Kč

500 Kč,

3. přes 1 000 Kč do 5 000 Kč

1000 Kč

4. přes 5 000 Kč do 10 000 Kč

1 500 Kč,

5. přes 10 000 Kč do 200 000 Kč

1 500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč,

6. přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč

9 100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč,

7. přes 10 000 000 Kč

48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.

 

 

Nelze-li určit hodnotu věci nebo práva v penězích

 

10.000,- Kč

Ve věcech péče soudu o nezletilé, osvojení, podpůrných opatření, svéprávnosti, nezvěstnosti a smrti, přivolení k zásahu do integrity, přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu, ve věcech opatrovnických a ve věcech nároků fyzických osob v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového, nemocenského a všeobecného zdravotního pojištění se považuje za tarifní hodnotu částka

5.000,- Kč

určení, zda tu je právní vztah nebo právo, určení neplatnosti právního jednání, jde-li o určení práva k věci penězi neocenitelné nebo jde-li o určení neplatnosti právního jednání, jehož předmětem je věc nebo plnění penězi neocenitelné,

35.000,-

žalob na projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku právního jednání, jehož předmět je penězi neocenitelný,

35.000,-

zřízení nebo zrušení věcného břemene nebo práva stavby a dalších práv a povinností z věcných břemen nebo práva stavby,

35.000,-

osobnostních práv, ve věcech ochrany proti uveřejňování informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích, a ve věcech vyplývajících z uplatňování práv a povinností podle právních předpisů o ochraně osobních údajů nebo podle právních předpisů o ochraně průmyslového a jiného duševního vlastnictví, bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy, nebo

35.000,-

nájmů nebytových prostor, staveb a pozemků, nejde-li o peněžité plnění.

35.000,-

osobnostních práv, ochrany proti uveřejňování informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích, a ve věcech vyplývajících z uplatňování práv a povinností podle právních předpisů o ochraně osobních údajů nebo podle právních předpisů o ochraně průmyslového a jiného duševního vlastnictví, s návrhem na náhradu nemajetkové újmy,

50.000,-

uvedených v odstavci 3 písm. a), jde-li o právní vztah k obchodnímu závodu, nemovité věci, nebo právo z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,

50.000,-

rozhodovaných v řízení v otázkách svěřenských fondů, obchodních společností, družstev a jiných právnických osob, a dále ve věcech rozhodovaných v insolvenčním nebo obdobném řízení,

50.000,-

žalob, kasačních stížností a dalších právních věcí projednávaných podle soudního řádu správního, s výjimkou věcí podle odstavce 2, a dále ve věcech projednávaných podle části páté občanského soudního řádu, nebo

50.000,-

ústavních stížností, s výjimkou věcí podle odstavce 2.

50.000,-

Při zastupování poškozeného v trestním řízení ve věci náhrady újmy, jež byla poškozenému způsobena trestným činem, se považuje za tarifní hodnotu částka 10 000 Kč; pokud byla poškozenému přisouzena jako náhrada újmy peněžní částka převyšující 10 000 Kč, považuje se za tarifní hodnotu tato peněžní částka

10.000,- či hodnota převyšující

Při zastupování ve správním řízení, včetně řízení o přestupcích nebo o jiných správních deliktech

5.000,- Kč

Při obhajobě v trestním řízení ve věcech, ve kterých soud prvního stupně rozhoduje v neveřejném zasedání

500,- Kč

jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje jeden rok,

5.000,- Kč

jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje jeden rok a nepřevyšuje pět let,

10.000,- Kč

jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let a nepřevyšuje deset let

 

30.000,- Kč

jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody převyšující deset let anebo za který lze uložit výjimečný trest.

50.000,- Kč

 

Smluvní odměna

Naše smluvní odměny zpravidla nepřevyšují advokátní tarif (leda by šlo o skutečně náročný a problematický případ). Zejména našim stálým a dlouhodobým  klientům poskytujeme zvýhodněné ceny služeb.


 

E-mail: info@akpicek.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS